24 Ιουλίου 2022 webtarget

Αναβάθμιση & Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) με επιδότηση 90%

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης
“Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ” 

από τις 15 Ιουνίου 2022

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα Ι θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποσό επιδότησης

Ανάλογα με το μέγεθος κάθε επιχείρησης, που ορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται από 1000€ έως 20.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 90%.

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση

Επιχειρήσεις που

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
  τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
  τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα

1. Εταιρίες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν την ευκαιρία να μπουν στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου με ένα νέο eshop εκμεταλλευόμενοι την παρούσα επιδότηση.

2. Εταιρίες που έχουν ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το eshop τους με νέες υπηρεσίες και διασυνδέσεις.

Οι ενέργειες που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα είναι:

 • Αναβάθμιση της πλατφόρμας του eshop στην τελευταία έκδοση
 • Δημιουργία διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές (Softone, Pylon, Entersoft κτλ) για συγχρονισμό του eshop σας με την αποθήκη σας.
 • Δημιουργία διασύνδεσης με εταιρίες courier για αυτόματη δημιουργία Voucher και ενημέρωση των πελατών για την πορεία της παραγγελίας τους
 • Προσθήκη extension για εξτρά λειτουργικότητα και υπηρεσίες.

Μερικά παραδείγματα

 • Blacklist πελατών που δεν παραλαμβάνουν
 • Υπενθύμιση εγκαταλελειμμένων καλαθιών
 • Υπενθύμιση αξιολόγησης για αγορασμένα προϊόντα
 • Αυτόματα σχετικά προϊόντα
 • Σύνδεση/εγγραφή με χρήση των Social Media
 • Προσθήκη live chat
 • Εργαλεία για advanced προσφορές

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2, 3, 4

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
Αναλυτικά οι Κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Για πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000,00 €

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €1.000,00

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €2.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Για Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 €

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €4.000,00

18 ΕΜΕ < μ 25 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €6.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Για Μικρές Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 €

25 ΕΜΕ < μ 32 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €10.000,00

32 ΕΜΕ < μ 40 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €12.000,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως το ποσό των 20.000.000,00 €

40 ΕΜΕ < μ 50 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €15.000,00

50 ΕΜΕ < μ 250 ΕΜΕ Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη €20.000,00

,

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Όσο μεγάλο ή μικρό είναι το πρόβλημά σας, έχουμε τη λύση που χρειάζεστε.